Czy na wymianę okien potrzeba pozwolenia?

Zgoda na wymianę okien jest wymagana w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy możemy bez obaw wymienić okna w domu, a kiedy powinniśmy poprosić o stosowne pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowych? 

 

Kiedy zgoda na wymianę okien nie jest potrzebna?

To, czy musimy uzyskać zgodę na wykonywanie robót budowlanych związanych z wymianą okien, zależy po pierwsze od budynku, w którym będą przeprowadzane, a po drugie – od zakresu działań. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, a dokładnie z art. 29 ust. 4 pkt 3:

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym
mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: […]

2) remoncie:

                a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
                    – budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
                    – budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę
                    – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych”.

Brak konieczności zgłaszania prac budowlanych obejmuje więc takie działania jak wymiana okien na nowe o takich samych wymiarach i kształcie. Uznaje się je bowiem za konserwację, ponieważ niw wiążą się z ingerencją w bryłę budynku. W tej sytuacji planowanego remontu nie musimy ani zgłaszać, ani oczekiwać w związku z nim udzielenia jakiegokolwiek pozwolenia. 

Oczywiście dotyczy to domów, które nie są wpisane do rejestru zabytków. 

 

Pozwolenie na wymianę okien – kiedy jest konieczne?

Wszelkie prace budowlane związane z oknami, które wymagają poszerzenia otworów okiennych, ich zabudowę lub wybicie nowych, wymagają zgłoszenia i uzyskania stosownego pozwolenia od właściwego Starosty Powiatowego. Takie prace oznaczają bowiem przebudowę domu i podchodzą już pod roboty budowalne. 

W przypadku, gdy ingerencja w budynek jest niewielka i stanowi jedynie nieznaczny remont, a nie przebudowę, zwykle wystarcza samo zgłoszenie. Należy je złożyć przed rozpoczęciem prac. Jeśli w ciągu trzydziestu dni nie doczekamy się sprzeciwu od stosownej instytucji, możemy zacząć działać. 

Zezwolenie na wymianę okien w budynku musimy też uzyskać w przypadku domu będącego zabytkiem. Zgodnie z art. 29. ust. 7 ustawy Prawo budowlane prace remontowe i budowlane przeprowadzane w budynkach wpisanych do rejestru zabytków wymagają uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Dodatkowo konieczne jest pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

W nieco innej sytuacji są osoby, które chcą przeprowadzić prace remontowe w budynku położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Muszą oni zgłosić swój zamiar rozpoczęcia remontu, powinni też uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Jeśli nie postaramy się o stosowne zgody, możemy zostać nawet oskarżeni o uszkodzenie lub zniszczenie zabytkowego budynku. To zaś podlega przepisom karnym

A co jeśli chcemy wymienić okna w mieszkaniu? To również zależy od zakresu prac. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2013 r., sygn. akt: III CZP 65/13, wymiana okien zależy od decyzji właściciela lokalu, chyba że chce on zmienić rozmiar otworu okiennego. W takiej sytuacji musi uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej.